Algemene voorwaarden Merkbrillen.nl

 

Algemene en leveringsvoorwaarden

Levertijd:
Als een artikel niet op voorraad is word u direct door ons via email geïnformeerd wat de verwachte levertijd is van de zonnebril. Veel producten moeten besteld worden bij het betreffende merk en hebben vaak een levertijd van +/- 1 week.

Levering:
Wij versturen het door u bestelde artikel als uw betaling binnen is. (Geld overboeken neemt ongeveer 1-3 dagen in beslag).

De levertijd van zonnebrillen is afhankelijk van leveranciers en post vervoersbedrijven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor langere of kortere levertijden dan redelijk is.

Merkbrillen.nl (Ombits) is niet aansprakelijk, in welke vorm dan ook, voor eventuele schade die geleden wordt door ons geleverde producten.

Info:

  • Type en zetfouten voorbehouden.
  • Afbeeldingen op de website kunnen wat betreft kleur afwijken van het geleverde product.
  • Bestelde artikelen kunnen niet worden geruild.
  • Voor verdere informatie zie algemene voorwaarden.
  • Merkbrillen.nl is een onderdeel van Ombits. De algemene voorwaarden die voor Ombits van toepassing zijn ook van toepassing op Merkbrillen.nl
  • Deze zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Groningen onder nummer: 3160

Algemene voorwaarden voor levering aan consumenten van:

- Ombits
- Postbus 2242
- gevestigd en kantoorhoudend te Emmen
- hierna te noemen: gebruiker.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd, onder nummer 3160 kamer van koophandel en fabrieken voor Groningen.

Artikel 1. Definities.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
'gebruiker': de gebruiker van de algemene voorwaarden;
'consument': een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
'consumentenkoop': de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes.

1. Alle door gebruiker uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen.

2. Gebruiker kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Gebruiker is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. (Zie ook: Artikelsgewijs toelichting onder 1)

Artikel 4. Levering.

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering via winkel/magazijn/kantoor van gebruiker te Emmen.

2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.

3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 5. Levertijd.

1. De door gebruiker opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen maar zullen de uiteindelijke levertijd, behoudens overmacht met nooit meer dan één week overschrijden.

2. Bij niet tijdige levering dient de consument gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen en gebruiker een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

3. Levertijden zullen zo kort als mogelijk gehouden worden. Merkbrillen.nl is afhankelijk van leveranciers en postvervoersbedrijven. Merkbrillen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor langere of kortere levertijden dan gewenst. De cliënt heeft het recht de order te annuleren tot het moment van betaling. Wanneer de betaling ontvangen is, is er sprake van een koopovereenkomst.

Artikel 6. Technische eisen.

Indien de in Nederland te leveren artikelen buiten Nederland moeten worden gebruikt is gebruiker er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, doch uitsluitend wanneer bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland uitdrukkelijk melding is gemaakt. (Zie ook: Artikelgewijze toelichting onder 3)

Artikel. 7 Garantie.

1. Gebruiker garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van materiaal, ontwerp en fabricagefouten gedurende een periode van 1 jaar na levering althans gedurende een periode die door de producent van dat betreffende artikel wordt gegarandeerd. Tenzij anders is aangegeven.

2. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de geleverde zaken een gebrek vertoont is de gebruiker verplicht binnen 30 dagen nadat de consument hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te herstellen.

3. De gebruiker kan er voor kiezen om de zaken te vervangen.

4. De consument kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien in de garantieperiode:

- de gebruiker tot tweemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen;

- indien de consument aantoont dat de zaken zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen;

5. De garantie vervalt indien de consument schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak.

Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: (Zie ook: Artikelsgewijs toelichting onder 4)

6. De consument dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type of serienummer van een zaak zijn verwijderd of gewijzigd.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud.

Gebruiker blijft volledig eigenaar van een door haar verkochte zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 9. Gebreken: klachttermijnen.

1. De consument dient de gekochte zaken bij levering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de consument na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

- of de juiste zaak is geleverd;

- of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.

2. Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de consument deze binnen 3 dagen na levering aan gebruiker te melden.

3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering schriftelijk te melden aan gebruiker. (Zie ook: Artikelsgewijs toelichting onder 6)

Artikel 10. Prijsverhoging.

1. Indien gebruiker met de consument een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.

2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

3. Indien de prijsverhoging plaatsvindt na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging meer beloopt dan 5%.

Artikel 11. Betaling.

1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden.

2. Indien betaling niet contant plaatsvindt, dient deze te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.

3. Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

4. In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument zijn de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de consument jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar. (Zie ook: Artikelsgewijs toelichting onder 7)

Artikel 12. Incassokosten.

1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van éé